Shemot

Shemot (Names) Torah: Exodus 1:1 – 6:1 Haftarah: Isaiah 27:6-28:13 Brit Chadasha: Philemon 4:4-13 How soon can our ‘blessings’ turn right around